News

21. 12. 2023
Happy Holidays!

We wish you a great and festive holiday season full of laughter and peace.
The offices of the Czech Arbitration Court will have limited working hours during this holiday season, on 22.12, 27.12, 28.12. and 29.12. we close our offices at 1 p.m.

18. 10. 2023
Prohlášení o střetu zájmů

Dne 30. 8. 2023 vydal Nejvyšší soud České republiky rozsudek, č. j. 23 Cdo 2193/2022-398, týkající se uplatňování námitky podjatosti rozhodce. V posuzované věci předseda rozhodčího senátu rozhodčího soudu učinil vůči rozhodčímu soudu oznámení o okolnostech, které by mohly vzbudit oprávněnépochybnosti o jeho nepodjatosti.
V praxi Rozhodčího
soudu však došlo již před několika lety ke změně, kdy jsou stranám rozhodčího řízení prohlášení rozhodců o nepodjatosti aktivně zasílána a to nejpozději s předvoláním na první ústní jednání ve věci.
Více k judikátu a praxi Rozhodčího soudu.

30. 5. 2023
Arbitration in Zlin

The Arbitration Court cooperates with the Regional Chamber of Commerce in Zlin. Parties to the dispute may therefore place their oral hearing to Zlin as well (if convenient).
Address: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

8. 12. 2022
Novela Řádu Rozhodčího soudu

Dodatek č. 4 Řádu Rozhodčího soudu byl publikován v Obchodním věstníku dne 1.12.2022 a vejde v účinnost od 1.1.2023.
Rozhodčí soud podstatně novelizoval Řád, zejména v oblastech doručování, vyhotovení elektronického stejnopisu rozhodčího nálezu, přistupování účastníků a spojování věcí, pořizování zvukového záznamu z ústních jednání a mnoho dalších. Rozhodčí soud zároveň upravil sazebník poplatků pro tuzemské spory (změnou poplatkových pásem), zvýšil minimální poplatek za rozhodčí řízení a navýšil sazby paušálu na správní náklady u ostatních sporů.
Úplné znění Řádu bude brzy dostupné z webových stránek soudu.

16. 5. 2022
Etický kodex Rozhodčího soudu

Rozhodčí soud kodifikoval již dlouhodobě uznávaná a fungující pravidla pro rozhodce do Etického kodexu. Etický kodex představuje kodifikaci dobré praxe, která se postupem času vyvinula v rámci rozhodovací činnosti před Rozhodčím soudem. Pravidla obsažená v Etickém kodexu jsou tradičně přijímána v mezinárodním i vnitrostátním rozhodčím řízení po celém světě.
Celé znění ETICKÉHO KODEXU naleznete v sekci Ke stažení.

8. 3. 2022
Řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů

Rozhodčí soud a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů. Více informací o spolupráci a aktivitách Spolku naleznete v této
TISKOVÉ ZPRÁVĚ .

9. 12. 2021
Změna Řádu pro řešení sporů o domény .cz

S účinností od 1.1.2022 dochází v Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád) k úpravě, a to konkrétně přidáním nového § 18, který řeší přípustnost opakovaného návrhu v řízení mezi týmiž stranami o stejné doménové jméno. Úprava se použije na na spory zahájené 1.1.2022 a dále.
Úplné znění novelizovaného Řádu najdete ZDE

1. 3. 2021
Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací

Rozhodčí soud zajistil testování osob podle mimořádného vládního opatření č. j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN. Našim cílem je zachovávat v prostorách soudu prostředí s celkovým standardem bezinfekčnosti odpovídajícím smyslu všech platných mimořádných vládních opatření. Pro bližší informace kontaktujte prosím tajemnici soudu. Děkujeme za Vaši součinnost při snaze o utlumení šíření epidemie s cílem brzkého návratu k normálnějším poměrům.
Úřední hodiny RS jsou pondělí - čtvrtek, vždy od 9:00 do 12:00.
Aktuální oznámení naleznete ZDE

12. 11. 2020
Possibility to hold remote hearing before CAC

The CAC has published an amendment to the Rules which provides parties and arbitrators with a possibility to hold a remote oral hearing in arbitral proceedings before CAC. CAC also prepared Guidelines for the arbitrator to ensure smooth procedure even in this world epidemic.
We are currently preparing a translation of the amendments to English.
If you have any additional questions, do not hesitate to contact us on praha@soud.cz.
The approval of the parties with the possibility of remote hearing may be embedded in the arbitration clause as well.

14. 9. 2020
Special anti-epidemic provisions

The Czech Arbitration Court continues with all its activities but with preventive measures. Please contact us on prague@arbcourt.cz or for domain name dispute resolution on info@adr.eu for more information.

20. 8. 2020
Temporary discount on ADR.EU fees

The temporary discount of EUR 1200 provided by EURid terminates on 31st December 2020. The discount is a total of 1200 EUR per initiated proceeding. That means that proceeding concerning one domain name decided by a single panelist costs only EUR 100.
For more information visit our web page www.adr.eu

12. 6. 2020
Zrušení bezpečnostních opatření

Opatření předsedy soudu v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 ze dne 15. května 2020 se s účinností ode dne 15. června 2020 zrušuje.

Nadále si však dovoluji požádat o vzájemnou ohleduplnost a připomínám nutnost postupovat v rámci činnosti soudu v souladu se závaznými mimořádnými opatřeními, uvedenými na portále https://koronavirus.mzcr.cz/.

V Praze, dne 12. června 2020
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D.
předseda

15. 5. 2020
Postupné obnovení provozu Rozhodčího soudu

Vážení,
Rozhodčí soud začal s postupným obnovováním plného provozu. V prostorách soudu stále platí zvýšená hygienická opatření - sledujte ZDE . Podatelna funguje v standardních úředních hodinách. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese praha@soud.cz nebo telefonním čísle 222 333 350.

Děkujeme za pochopení.
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., předseda RS

4. 5. 2020
Arbitration court in restricted operation

Due to COVID-19 pandemic the Czech Arbitration Court works in restricted operation. Please contact us via email praha@soud.cz if you need more information.
The restricted operation of CAC is now prolonged to 17 May 2020.

16. 4. 2020
Online Resolution of Property Disputes Arising from Lease Agreements

For all entrepreneurs who have closed their premises as a result of anti-epidemic measures:
The Arbitration Court comes up with an up-to-date offer for fast and affordable settlement of property disputes: online without personal contact, professional and fair. Using modern electronic communication and maintaining all the basic principles of arbitration, it will provide its clients with a legally based decision much needed to maintain their economic stability and further development. We have issued a special tariff for disputes arising from lease agreements.
New Tariff of arbitration costs for on-line disputes

15. 4. 2020
Omezený provoz Rozhodčího soudu

Vážení,
z bezpečnostních důvodů bude i nadále trvat na RS omezený provoz, a to do 30.4.2020. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese praha@soud.cz nebo telefonním čísle 222 333 350.
Děkujeme za pochopení.

20. 3. 2020
Prodloužení karantény Rozhodčího soudu do 30.3.2020

Vážení,
bohužel musíme oznámit, že omezený provoz Rozhodčího soudu bude trvat až do 30.3.2020. Stále platí, abyste se v urgentních záležitostech obraceli na mailovou adresu praha@soud.cz případně na telefonní číslo 222 333 350.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

16. 3. 2020
Arbitration Court closed this week

Dear Sirs,
The Arbitration Court is closed due to quarantine.
We will keep you informed.
If necessary please contact us on email praha@soud.cz

15. 3. 2020
Notice on the restricted operation of the Arbitration Court

Dear Sirs,
Due to government emergency measures, office Hours are limited to Monday and Wednesday from 11:00 a.m to 2:00 p.m.
Thank you for your understanding.

25. 2. 2020
Sudiště Rozhodčího soudu v Brně

Rozhodčí soud změnil adresu svého sudiště v Brně. Brněnská ústní jednání budou probíhat v prostorách kanceláře Taylor Wessing Brno na adrese Dominikánské nám. 2, 602 00 Brno v budově paláce Jalta.
Ke snazší orientaci můžete využít tohoto plánku.

14. 2. 2020
Zástupce Rozhodčího soudu na NamesCon Global

Rozhodčí soud poskytuje kromě možnosti vedení rozhodčího řízení také centrum alternativního řešení sporů o doménová jména (UDRP, .EU a .CZ).
V oblasti doménových sporů se zástupkyně Rozhodčího soudu účastnila největší světové konference o doménových jménech, kde probíhala také diskuse o nastavení pravidel pro řízení UDRP.

4. 2. 2020
Sudiště RS v Brně

Dovolte nám oznámit, že sudiště Rozhodčího soudu v Brně, adresa: Třída Kpt. Jaroše 13,
Brno, PSČ 602 00 bude z provozních důvodů ode dne 15.2.2020 uzavřeno.
Nová adresa sudiště v Brně bude uveřejněna co nejdříve.
Děkujeme za pochopení.

23. 12. 2019
Omezení pracovní doby

Přejeme všem krásné svátky a skvělý vstup do nového roku!
Rozhodčí soud bude z technických důvodů dne 27.12. a 31.12. uzavřen. Dne 30.12. je možné zkrácení úředních hodin do 14:00. Děkujeme za pochopení.

27. 8. 2019
Letní dvojčíslí Soukromého práva na téma rozhodčí řízení

Dovolte nám Vás upozornit na nejnovější dvojčíslí odborného periodika Soukromé právo (číslo 7-8/2019) které je věnované problematice rozhodčího řízení.

19. 6. 2019
Arbitration Court celebrated 70 years

The Czech Arbitration Court is very grateful to all supporters of arbitration proceedings, thanks to whom we have celebrated the tradition of 70 years long institutionalised arbitration in the Czech Republic.

26. 3. 2019
Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

Předsedkyně Rozhodčího soudu spolu s prezidenty obou komor (HK ČR i AK ČR) pokřtila odbornou publikaci Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR.
Více informací o této publikaci, vodné pro odbornou i laickou veřejnost se zájmem o rozhodčí řízení, naleznete zde

1. 3. 2019
Sedmdesáté výročí založení Rozhodčího soudu v roce 2019

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky („Rozhodčí soud“) oslaví letos 70 let od svého založení. Tento Rozhodčí soud je pokračovatelem Rozhodčího soudu Československé obchodní komory, který byl zřízen výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 27. května 1949.
Oslava 70. výročí založení Rozhodčího soudu se koná v pondělí 27. května 2019 v Kaiserštejnském paláci v Praze od 14:00 hodin.
Dopoledne téhož dne je věnováno dvěma paralelním workshopům konaným tamtéž a nazvaným Quo vadis rozhodčí řízení v České republice, které moderuje pan Mgr. Lukáš Trojan, místopředseda Rozhodčího soudu a Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, které moderuje pan JUDr. Bohuslav Klein, čestný předseda Rozhodčího soudu.
Slavnostní části se zúčastní rozhodci Rozhodčího soudu i čestní hosté z tuzemska i ze zahraničí.

Těšíme se srdečně na setkání se všemi účastníky.

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
předsedkyně Rozhodčího soudu

17. 1. 2019
CAC´s international cooperation in 2018

Czech Arbitration Court (CAC) signed the Cooperation Agreement with three reputable arbitral institutions in Asia:
- Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC),
- CIETAC Hong Kong Arbitration Center and
- Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)
CAC was represented by Miloš Olík and Michal Čáp at the signing ceremony in Hong Kong on 30 October 2018. Václav Aubrecht represented CAC at the signing ceremony with representatives of VIAC on 19 November 2018.
CAC would like to extend its appreciation for support and friendly welcome to representatives of all three institutions. We are looking forward to the cooperation.

3. 1. 2019
The Prague Rules

The Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration was officially signed 14th of Deceber 2018 in Prague.
For more information visit the web page www.praguerules.com

20. 12. 2018
Annual meeting of the arbitrators

On 14th of Deceber 2018 in Prague took place the annual meeting of the Arbitrators of the Czech Arbitration Court.

20. 12. 2018
UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů bude dne 31.12.2018 Rozhodčí soud uzavřen.
Zároveň s tímto upozorněním Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do Nového roku!

22. 10. 2018
Bulletin advokacie "Rozhodčí řízení ze všech stran"

Na tomto odkazu - Bulletin advokacie č. 9/2018 naleznete aktuální online vydání periodika České advokátní komory, které se tentokrát věnuje rozhodčímu řízení.

5. 10. 2018
Valná hromada společnosti nemusí schvalovat rozhodčí doložky ve smlouvách

Dovolte nám upozornit na Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. června 2018, sp. zn. 20 Cdo 1590/2018, ve kterém NS kromě jiného judikoval, že rozhodčí doložku nemusí schvalovat valná hromada.
Celý text usnesení naleznete zde .
Článek týkající se dopadů Usnesení na praxi naleznete na tomto odkazu .

Přehled vybrané judikatury k rozhodčímu řízení jsme pro Vás připravili zde .

19. 9. 2018
Rozhovor s Dr. Josefem Černohlávkem

Dne 30.8.2018 vyšel na právním portálu www.pravniprostor.cz rozhovor s naším rozhodcem, Dr. Josefem Černohlávkem, který se týká otázky rozhodčího řízení, sporů ve stavebnictví a řady dalších institutů.
Celý článek naleznete na tomto odkazu .

11. 7. 2018
Druhá konference k civilnímu řádu soudnímu

22. června 2018 se uskutečnila v pořadí druhá konference k věcnému záměru civilního řádu soudního. Konference byla zaměřena na opravné prostředky.
Více informací o konferenci a referáty z konference ke stažení naleznete v případě Vašeho zájmu zde .
Poslední setkání nad věcným záměrem civilního řádu soudního proběhne 14. září 2018 v Praze.
Prozatím přejeme všem pěkné léto!

25. 6. 2018
Kontaktní místo RS v Pardubicích

Rozhodčí soud v tomto měsíci uzavřel dohodu o spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Pardubického kraje a od září tedy bude možné konat ústní jednání rozhodčího řízení i v Pardubicích.
Místo pro projednání případných sporů můžete zakotvit rovnou v rozhodčí doložce (doporučená znění rozhodčích doložek k našemu Rozhodčímu soudu naleznete zde ), nebo se na místě ústního jednání můžete s protistranou dohodnout až po zahájení projednávání sporu.

6. 6. 2018
Článek o rozhodčím řízení a Rozhodčím soudu

V druhém čísle Zpravodaje Jednoty českých právníků z roku 2018 vyšel článek předsedkyně Rozhodčího soudu, prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc., který se věnuje problematice rozhodčího řízení obecně a dále popisuje fungování našeho Rozhodčího soudu.
Celý článek je dostupný zde

1. 6. 2018
Seminář Ústavu práva módního průmyslu

Ústav práva a módního průmyslu uspořádal 24. května pod záštitou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR seminář s názvem „Minimum pro založení e-shopu a ochranu údajů zákazníků“ určený zejména začínajícím návrhářům. Zpráva k přečtení zde

28. 5. 2018
Civilní řád soudní - konference k věcnému záměru

Ministerstvo spravedlnosti plánuje vytvořit a předložit nový civilněprocesní kodex. Vzhledem k významu těchto norem i pro rozhodčí řízení se konference, která se uskutečnila na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 15. 5. 2018, zúčastnili také zástupci Rozhodčího soudu.
Informaci o průběhu konference si můžete zobrazit zde
Další informace o konferenci naleznete na stránkách České justice, a to konkrétně k tématu procesní způsobilosti a advokátského procesu

18. 5. 2018
Kolegium rozhodců Rozhodčího soudu

19. dubna 2018 proběhlo první setkání Kolegia rozhodců. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další setkání, které proběhne v září tohoto roku. Více informací o této události naleznete zde

Právní věty schválené Kolegiem budou uveřejňovány v sekci Ke stažení.

4. 5. 2018
Společný seminář rozhodců a soudců obecných soudů

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskutečnil na půdě Justiční akademie společný seminář, kterého se zúčastnili jak zástupci z řad rozhodců, tak zástupci obecných soudů.
Více informací o semináři naleznete zde

23. 4. 2018
Článek o doménových sporech

Dne 10. 4. 2018 uveřejnil elektronický portál Právní prostor článek týkající se projednávání doménových sporů. V článku se pojednává o tříkrokovém testu, na základě kterého jsou práva k doméně posuzována, a také o procedurálních otázkách doménových sporů, které jsou zásadně vedeny online.

Přečíst si jej můžete zde

13. 4. 2018
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4461/2017

Z aktuální judikatury obecných soudů, týkajících se rozhodčího řízení, upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4461/2017:

„Na právní režim projednání sporu před Rozhodčím soudem nemá vliv to, že rozhodčí doložku Rozhodčí soud v průběhu rozhodčího řízení shledal neplatnou. V souladu se zákonem o rozhodčím řízení v takovém případě rozhodčí řízení končí usnesením o zastavení rozhodčího řízení podle § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení a nelze proto souhlasit s argumentací, že na základě neplatné rozhodčí doložky nelze zahájit rozhodčí řízení a že usnesení žalovaného nebylo rozhodnutím, nýbrž pouhým oznámením o nedostatku jeho pravomoci.“

Celý judikát je k dispozici: zde

12. 4. 2018
Rozhovor s předsedkyní RS v dubnovém čísle časopisu Komora

V dubnovém čísle časopisu Komora vyšel rozhovor s předsedkyní Rozhodčího soudu, prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc. V rozhovoru se zmiňuje o současném mediálním pohledu na rozhodčí řízení a o činnosti Rozhodčího soudu.
V případě zájmu naleznete článek ke stažení níže:

Rozhovor předsedkyně
File to download

5. 3. 2018
Diskusní klub Lidových novin

Dne 27. 2. 2018 předsedkyně RS vystoupila se svým příspěvkem na diskusním klubu Lidových novin, který byl veden na téma rozhodčího řízení.
Bližší informace a fotodokumentaci z celé akce naleznete na níže uvedeném odkazu, dále také v přiloženém výňatku z Lidových novin.:

www.czipra.cz/document/klub-lidovych-novin-s-prof-marii-karfikovou-amp-judr-gerhardtem-bubnikem

Informace diskusní klub LN

File to download

15. 12. 2017
Rozhodčí soud je tu pro rychlé a spolehlivé řešení sporů


Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017
File to download

11. 12. 2017
Proč jít se sporem k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky


https://www.levna-knihovna.cz/book/read-preview/1049

https://www.levna-knihovna.cz/page/goods/1106

4. 12. 2017
Setkání rozhodců

Dne 14.11.2017 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze Setkání rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Úvodní slovo předsedkyně Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc. naleznete v příloze, dále se svými příspěvky vystoupila tajemnice Rozhodčího soudu JUDr. Marie Moravcová a člen předsednictva JUDr. Petr Hostaš.
File to download

28. 10. 2017
Žádosti o zápis do seznamu rozhodců

Příjem žádostí o zápis do seznamu rozhodců je od dnešního dne, tj. od 28.10.2017 pozastaven. O dalších možnostech zápisu do seznamu rozhodců Vás budeme v budoucnosti informovat. Děkujeme všem zájemcům!

9. 10. 2017
2. ročník Fashion Law Conference - záštita RS

Dne 12.října 2017 9:00 - 12:00 se ve Vnitroblocku v pražských Holešovicích uskuteční 2. ročník Fashion Law Conference, tentokrát s názvem „Modeling Insight“. Konference si klade za cíl vysvětlení vztahu modelky s modelingovou agenturou i ujednání, která by měla smlouva o vzájemné spolupráci obsahovat, a která naopak nikoli.
Téma smluvních ujednání, vhodnosti či nevhodnosti rozhodčího řízení apod. se úzce pojí právě s Rozhodčím soudem. Proto se Rozhodčí soud rozhodl i tentokrát podpořit tuto konferenci poskytnutím záštity a účastí zástupců Rozhodčího soudu.
Více informací naleznete zde: https://goo.gl/ZjjRgi a v příloze po rozkliknutí novinky.
File to download

27. 9. 2017
Žádosti o zápis do seznamu rozhodců

Příjem žádostí o zápis do seznamu rozhodců bude pozastaven dne 27.10.2017. K žádosti prosím přiložte vyplněný "Dotazník rozhodce" dostupný ke stažení na webu RS v sekci Ke stažení -> Ostatní. Výběr rozhodců se řídí "Směrnicí tajemnice Rozhodčího soudu o předpokladech pro výkon funkce rozhodce", kterou naleznete rovněž na webu RS v sekci Ke stažení -> Ostatní. Žádosti můžete zasílat na e-mailovou adresu RS: praha@soud.cz.

25. 9. 2017
Setkání představitelů Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR

Dne 6. září 2017 se po vzájemné dohodě uskutečnilo výroční setkání vedoucích představitelů obou profesních komor, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., prezidenta Hospodářské komory České republiky a pana Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., prezidenta Agrární komory České republiky, za účasti tajemníka Úřadu HK ČR pana Tomáše Vrbíka a ředitele Úřadu AK ČR pana Ing. Václava Suchana, CSc. MBA v prostorách nového sídla Rozhodčího soudu ve Vladislavově ul. 17 s předsedkyní a místopředsedy Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a tajemnicí Rozhodčího soudu paní JUDr. Marie Moravcovou.
Setkání proběhlo v dělné pracovní atmosféře, s poděkováním za dosavadní práci nového vedení rozhodčího soudu, potvrzení potřeby výměny informací a další dobré spolupráce a synergie i v oblasti propagace rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky i v budoucnosti. Pracovní setkání představitelů obou komor i Rozhodčího soudu bude na této úrovni pravidelně opakováno.

22. 9. 2017
Změna příslušnosti soudu pro řízení o zrušení rozhodčího nálezu

Dne 30.9.2017 nabyde účinnosti novela § 41 zákona o rozhodčím řízení, která je součástí novely občanského soudního řádu, a podle které se mění věcná příslušnost soudu pro řízení o zrušení rozhodčího nálezu. Od 30.9.2017 bude pro tato řízení v prvním stupni příslušný krajský soud. Více informací naleznete ve změnovém zákoně č. 296/2017 Sb. ze dne 16.8.2017.

4. 9. 2017
Nový Řád On-line

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vydal nový Řád pro rozhodčí řízení on-line ("Řád on-line"). Řád on-line tvoří dodatek k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pokud si strany sporu sjednaly vedení rozhodčího řízení elektronickou formu (tj. přes email a zabezpečenou platformu Rozhodčího soudu dostupnou na www.arbcourtonline.cz). Nový Řád on-line bude zveřejněn 5. září 2017 v Obchodním věstníku a na webu Rozhodčího soudu v sekci "Řády" a bude účinný od 1. října 2017. Nový řád on-line naleznete též v příloze po rozkliknutí této novinky.
File to download

4. 8. 2017
Czech Arbitration Court´s Panelists and Experts meeting 2017

The Czech Arbitration Court (“CAC“) is organising a Panelists meeting for .EU (and .EЮ), UDRP and .CZ Panelists and Experts. The meeting will take place at the Kaiserstein Palace, Prague, on 18 September 2017, however there will be also informal part of the meeting on 17 September 2017. Please find enclosed the programme for more information (after opening the "News"). The CAC looks forward to meet again with its Panelists and Experts in Prague and looks forward to interesting presentations and discussions on current issues related to domain name disputes.
File to download

9. 6. 2017
Změna sídla Rozhodčího soudu

S účinností od 1.8.2017 mění Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR své sídlo. Nově nás naleznete na adrese: Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1. V příloze (po rozkliknutí novinek) naleznete mapu, fotografie a dopravní spojení do nového sídla Rozhodčího soudu.
File to download

18. 5. 2017
Seminář Rozhodčího soudu se soudci Nejvyššího soudu ČR

Dne 3.5.2017 se na právnické fakultě Univerzity Karlovy konal seminář o rozhodčím řízení, kterého se zúčastnili rozhodci zapsaní na seznamu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a soudci Nejvyššího soudu ČR. Prezentaci z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR týkající se rozhodčího řízení naleznete v sekci Ke stažení - Dokumenty ke stažení - Ostatní.
File to download

16. 5. 2017
Vzory rozhodčího řízení

Právě vychází kniha vzorů v rozhodčím řízení autorů Mgr. Vladimíra Syručka, JUDr. Vencislava Sabotinova, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a JUDr. Marie Moravcové, tajemnice Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Podrobnosti včetně slevového kupónu pro nákup knihy platného do 31.8.2017 naleznete v příloze (po rozkliknutí novinek).
File to download

18. 4. 2017
Seminář "Strategie módních značek na internetu a sociálních sítích" - podpora RS

Rozhodčí soud se rozhodl poskytnout záštitu dalšímu semináři Ústavu práva módního průmyslu, z.ú., tentokrát zaměřeného na internet a sociální sítě. Rozhodčímu soudu je téma strategie značek na internetu blízké - je úspěšným sudištěm o internetové domény a oblast sporů o domény z oblasti módy je druhá největší (po farmaceutickém průmyslu).
Více informací o semináři naleznete zde: https://goo.gl/yBqcIx

6. 4. 2017
Článek popisující efektivní získání doménového jména

Po 2 letech fungování nového systému řešení sporů o doménu .CZ vyšel článek popisující jednotlivé kroky řízení, jak funguje on-line platforma, na které spor probíhá, a dává užitečné tipy jak efektivně získat doménové jméno, pokud jsou porušována Vaše práva. To vše z pohledu Navrhovatele, resp. jeho právního zástupce. Článek naleznete zde: https://goo.gl/tuyvMo

6. 3. 2017
Konference k rozhodčímu řízení

Dne 16.3.2017, 9-13 hod., se bude v Národní technické knihovně v Praze konat konference "Rozhodčí řízení v České republice - trendy a směřování". Na konferenci vystoupí mj. rozhodci a členové předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, např. Mgr. Lukáš Trojan, místopředseda RS či prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., člen předsednictva RS. Více informací naleznete zde: goo.gl/Fu8lkg.

10. 2. 2017
ADR.EU at the ECTA conference

The Czech Arbitration Court will held a presentation not only on domain name disputes at the ECTA conference in Budapest on Friday 30/06/2017 within the panel Arbitration/Mediation 9-11 AM. All information including a programme and registration are available here: http://conference.ecta.org/welcome/

2. 2. 2017
The 9th annual Prague Pre-moot

The Czech Arbitration Court invites to the competition in simulated arbitration proceedings taking place on 24-26th March 2017at the Charles University, Faculty of Law and Dentons Europe CS LLP offices. For details please find the invitation enclosed.
File to download

2. 2. 2017
Commentated and categorized .EU decisions, 2nd Edition

After 4 years and more then 200 new decisions on the .EU, the CAC launched the 2nd Edition of the Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes. CAC collaborated on the 2nd Edition with Ass. Proff. Lars Karnøe and his team from August 2016 and the official launch of the Overview 2.0 took place on 26/01/2017 in Prague. We believe that the Overview 2.0 will be helpful in identifying views expressed by CAC Panels and providing decisions which help to put the Panel views in context.
See the online publication: http://bit.ly/2kkrvnI
File to download

8. 12. 2016
Rozhodčí doložka ve smlouvách o poskytování investičních služeb

Dne 9.11.2016 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek mj. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.3.2016 o tom, že rozhodčí doložku lze platně sjednat ve smlouvách o poskytování investičních služeb i pokud je stranou spotřebitel. Vzhledem k novele zákona o rozhodčím řízení o zákazu spotřebitelských doložek se však rozhodnutí bude aplikovat pouze na smlouvy uzavřené před 1.12.2016. Rozhodnutí naleznete v příloze a na stránkách Nejvyššího soudu.
File to download

1. 12. 2016
Setkání rozhodců

Dne 29.11.2016 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze setkání rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Na setkání vystoupili se svými příspěvky prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., předsedkyně Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., místopředseda Rozhodčího soudu doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., tajemnice Rozhodčího soudu JUDr. Marie Moravcová a rozhodce JUDr. Petr Poledne. Projev paní předsedkyně naleznete v příloze.
File to download

12. 11. 2016
Konec rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách

Dne 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru a jímž se mj. novelizuje zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“). Tato novela zákona o rozhodčím řízení zakazuje sjednání rozhodčích doložek ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli.
Předmětná novela se ovšem týká pouze nově uzavíraných smluv, tedy spotřebitelské smlouvy s rozhodčí doložkou uzavřené do 30. 11. 2016 budou posuzovány podle znění účinného v době uzavření smlouvy. Spory ze spotřebitelských smluv uzavíraných po 1. 12. 2016 však již budou oprávněny rozhodovat výhradně soudy.

2. 11. 2016
Konference ADR

Ve dnech 4. a 5.11.2016 se na právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční mezinárodní konference "Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v České republice". Konferenci pořádá Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR a společností epravo.cz.
Podrobnosti včetně programu konference naleznete zde: http://pravnidovednosti.cz/prostudenty

13. 10. 2016
Ústavní soud k povinnosti mlčenlivosti RS

Ústavní soud dne 21.9.2016 judikoval, že Rozhodčí soud není povinen zachovávat mlčenlivost ve smyslu § 6 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a má bez předchozího souhlasu stran zasílat na vyžádání obecného soudu rozhodčí spis. Usnesení ÚS o odmítnutí ústavní stížnosti včetně vyznačených relevantních pasáží je ke stažení v příloze.
File to download

19. 9. 2016
Rozhovor s předsedkyní RS prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc.

V zářijovém vydání časopisu Soudce a Bulletin advokacie vyšel rozhovor s předsedkyní Rozhodčího soudu prof. JUDr. Marií Karfíkovou, CSc. Otázky kladl šéfredaktor časopisu Soudce JUDr. Karel Havlíček. Rozhovor o rozhodčím řízení, Rozhodčím soudu aj. naleznete v příloze.
File to download

24. 8. 2016
1st Fashion Law Conference in Prague

On September 7, 2016, 9 am - 12 am, there will be a first Fashion Law Conference in Prague held under a patronage of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic. The conference is organised by the Czech Fashion Law Association and it will take place during the Mercedes-Benz Prague Fashion Week. More information can be found here: http://www.upmp.cz/udalosti/flc2016

27. 6. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA - Změny ve vedení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR


Praha, 27. června 2016 – Předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR volilo nové vedení.

Novou předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky byla dne 27. 6. 2016 pro nové tříleté období obměněným předsednictvem Rozhodčího soudu zvolena prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Celé znění tiskové zpravy stahujte zde.
File to download

31. 5. 2016
Domain Names Disputes related to .EЮ (.eu in Cyrillic script)

In connection with a possibility to register a domain with .EЮ ending (.eu in Cyrillic script) starting from June 1, 2016, the Czech Arbitration Court, “CAC“, offers to proceed also in domain names disputes related to .EЮ. Administrative proceedings can be held in all 24 official languages of the EU. The discount of EUR 1000 per one Complaint during the year 2016 is here also granted. Complete information including related Rules, FAQ, list of Experts etc. is available here: http://eu.adr.eu/index.php.

22. 2. 2016
Rozhodce JUDr. Bubník uveden do Právnické síně slávy

JUDr. Gerhard Bubník, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, byl uveden do Právnické síně slávy. Toto ocenění uděluje Česká advokátní komora a společnost Epravo.cz za výjimečný celoživotní přínos českému právu. V minulosti na tento pomyslný Olymp českého práva dosáhli např. prof. Eliáš či JUDr. Karel Čermák st., kteří jsou s Rozhodčím soudem taktéž spjati.

9. 2. 2016
Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

Uznání a výkon rozhodčích nálezů ze zahraničí a našich rozhodčích nálezů v zahraničí je upraven v Newyorské úmluvě, kterou ratifikovala Československá republika dne 3.10.1958 a Česká republika jako nástupnický stát je členem od 30.9.1993.
K Úmluvě přistupují stále další státy, v roce 2015 např. Palestina, Comoros nebo Andorra, nyní je jich 156 z celého světa. Vykonatelnost rozhodčích nálezů ve většině civilizovaného světa je proto další velkou výhodou rozhodčího řízení oproti klasickému řízení soudnímu. Více informací viz www.newyorkconvention.org.

30. 12. 2015
Discount of EUR 1.000 on .EU disputes

Also in 2016 there will be a discount on ADR fees of EUR 1.000 applicable per each filed complaint irrespective of the number of domain names in disputed and the type of panel requested. The discount is applicable to all complaints submitted and paid until 31/12/2016 at the latest. Please be aware that the Czech Arbitration Court may decide any time to stop this special promotion. You will find more information at www.eu.adr.eu

21. 12. 2015
Úřední hodiny podatelny RS 23.12. a 31.12. 2015

Dne 23.12.2015 bude podatelna Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR otevřena pouze do 13h (tedy 9:00 - 13:00), dne 31.12. 2015 bude činnost podatelny omezena pouze na příjem nových podání.

18. 11. 2015
Prohlášení k mediálním útokům na Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, 18.11.2015

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který je institucí zřízenou na základě zákona, důrazně odmítá mediální útoky zpochybňující jeho odborné kompetence, nezávislost a integritu. Je logické, že jedné ze stran sporu se rozhodnutí soudu nemusí líbit. Obviňování bez předložení jasných a relevantních důkazů je však postupem, který sám o sobě porušuje zákon. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR z principu nekomentuje jednotlivé případy a rozhodnutí.

6. 11. 2015
Reakce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR k údajnému porušení nestrannosti

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (dále jen RS) se po důkladném zvážení všech okolností rozhodl zveřejnit a odůvodnit postup RS, kdy jako vedlejší účastník na straně žalovaného vstupuje do řízení o zrušení rozhodčích nálezů. Zveřejnění těchto důvodů je vynuceno především článkem Arbitr se chce stát účastníkem ve sporu mezi Beranem a Světlíkem o miliardy za Vítkovice zveřejněným dne 16. října 2015 na webu novinky.cz.

Plný text reakce naleznete zde.
File to download

18. 9. 2015
Novelizace Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Od 1. října 2015 bude platit Dodatek č. 1 k Řádu RS. Nově bude například možné vést řízení automaticky i ve slovenštině (tj. bez písemného ujednání stran o jazyce řízení). Dodatek č. 1 naleznete po rozkliknutí sekce Novinky v příloze této zprávy.
File to download

27. 8. 2015
Nová sekce „Výběr z rozhodnutí“

V levém menu najdete novou položku „Výběr z rozhodnutí“, do které budeme na měsíční bázi přidávat zajímavá rozhodnutí Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Jelikož je rozhodčí řízení ze zákona neveřejné a rozhodčí soud je vázán povinností mlčenlivosti, rozhodnutí jsou anonymizována. Na začátku dokumentu najdete pro lepší orientaci a zařazení klíčová slova a dotčená ustanovení. Následuje Právní věta, která shrnuje právní posouzení případu.

17. 8. 2015
Pracovní snídaně na Rozhodčím soudu

Rozhodčí soud podporuje odbornou diskuzi o rozhodčím řízení, proto opakovaně pořádá pracovní snídaně v příjemném prostředí knihovny Rozhodčího soudu, na které zve zástupce zejména z řad advokátů. Cílem je přiblížit praxi rozhodčího řízení, zodpovědět otázky a možné nejasnosti a podpořit i méně známé formy rozhodčího řízení, například podle pravidel UNCITRAL, nebo přiblížit problematiku doménových sporů.

28. 7. 2015
Nová Pravidla UDRP

Od 31. 7.2015 budou platit nová pravidla pro doménové spory o generické domény .com, .org, .biz, .net, .pro a mnoho dalších (úplný seznam je zde).

Novelizují se jak Pravidla UDRP vydávaná celosvětovým správcem internetu ICANN, tak Doplňková pravidla Rozhodčího soudu.

1. 3. 2015
Nový Řád pro spory o doménová jména .CZ

Od 1.3.2015 platí nový Řád pro řešení sporů o domény .cz. Řízení podle tohoto Řádu již není rozhodčím řízením ve smyslu zákona o rozhodčím řízení (tj. 216/1994 Sb.), ale rozhodováním expertů na problematiku doménových sporů se zkušenostmi s evropskými a světovými doménovými spory. V řízení je možné nárokovat pouze zrušení domény nebo její převod, nikoliv další nároky, typicky náklady řízení nebo náhradu škody . Úprava se tak více přiblížila řízením v UDRP a ADR.EU.

28. 3. 2014
Aktuální informace k doménám .CZ

Nejvyšší soud České republiky rozsudkem sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 rozhodl, že není možné uzavření rozhodčí smlouvy podáním žaloby k Rozhodčímu soudu na základě veřejné rozhodčí nabídky obsažené v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD .cz, vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o., a neztotožnil se tak se závěry Vrchního soudu v Praze vyjádřenými v rozsudku 3 Cmo 367/2010. ..(Pdf příloha s celým textem ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).

File to download

1. 1. 2014
Temporary discount on ADR fees

As of 1.1.2014 there will be a temporary discount on ADR fees of EUR 1000 per filing an ADR complaint. The discount will be granted per each filed complaint irrespective of the number of domain names in dispute and the type of panel requested (for example the fee for disputing one domain name before the single-member panel will be EUR 300 instead of EUR 1 300, the fee for disputing six domain names before the three-member panel will be EUR 3 000 EUR instead of EUR 4 000 etc.). The discount is applicable to all complaints submitted until 31 December 2014. However, Czech Arbitration Court at its sole discretion may decide at any time to stop this special promotion. Please see the complete schedule of fees here

26. 10. 2012
Seminář Rozhodčí řízení po novele, 15.11.2012

Jménem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR si Vás dovolujeme pozvat na seminář pořádaný týdeníkem Euro a vydavatelstvím Mladá Fronta a.s. na téma "Rozhodčí řízení po novele", který se bude konat dne 15.listopadu 2012 od 8:30 do 11:00 v restauraci Mlýnec na Novotného lávce 5, Praha 1.

Semináře se zúčastní i ministr spravedlnosti pan JUDr. Pavel Blažek Ph.D., který v úvodu účastníky přivítá a bude přítomen i panelové diskusi.

V případě zájmu se, prosím , registrujte na adrese: partykova@mf.cz
File to download

28. 6. 2012
Temporary discount on fees for .eu disputes

Since 1 July 2012 we provide a temporary discount of 700 for filing a .eu complaint. Please find more information in the annex.
(You will find a PDF file for download upon clicking on the News link).
File to download

25. 2. 2012
Pozastaven příjem žádostí

Dnešním dnem je až do odvolání pozastaven příjem žádostí o zapsání na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

4. 8. 2011
Veřejná rozhodčí nabídka potvrzena Vrchním soudem

Vrchní soud v Praze ve svém nedávném rozsudku zkoumal uzavření rozhodčí smlouvy v případě, že se tak stalo podáním žaloby k Rozhodčímu soudu na základě veřejné rozhodčí nabídky obsažené v čl. 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně „cz“, vydaných sdružením CZ.NIC. Konstatoval, že k uzavření rozhodčí smlouvy v daném případě platně došlo (viz rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 3Cmo 367/2010-101).
(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
File to download

22. 4. 2011
Nepřehlédněte - nový sazebník od 1.5.2011

Od 1.5.2011 bude pro vnitrostátní spory rozhodované před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR platit nový sazebník
(Pdf příloha ke stažení se Vám zobrazí po rozkliknutí novinek).
File to download

1. 2. 2011
Pilotní projekt Úřední desky

Nově je v prostorách Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR umístěna Úřední deska, na které budou uveřejňována oznámení o nemožnosti doručení RN.

1. 1. 2011
Řešení úhradových sporů ve zdravotnictví

V současné chvíli finišují poslední přípravné práce předcházející spuštění pilotního projektu řešení úhradových sporů ve zdravotnictví za pomoci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. Více informací bude následovat.

25. 8. 2009
CAC Pilot on electronic UDRP service approved by ICANN

ICANN schválil elektronické řešení sporů podle Pravidel UDRP, prováděné Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR
File to download

25. 8. 2009
Rozhodčí soud v rámci zdravotního pojištění

Nový rozhodčí soud umožní pacientům domoci se svých práv v rámci zdravotního pojištění
File to download